Więcej o ekonomii społecznej | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Przedsiębiorstwo społeczne - spółdzielnia Kobierzyn

Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” -  przedsiębiorstwo społeczne to podmiot ekonomii społecznej, który realizując usługi lub wytwarzając produkty opiera się na prawach rynkowych: popytu i podaży, podejmując ryzyko rynkowe, zaś osiągane zyski z tej działalności nie są dystrybuowane do właścicieli lub udziałowców ale wspierają realizację celu społecznego.

Takimi celami, zawartymi w statucie naszej Spółdzielni są: społeczna reintegracja jej członków oraz pracowników Spółdzielni, co oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, oraz zawodowa reintegracja jej członków oraz pracowników spółdzielni, co oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 

 Poprzez zatrudnienie osób z trudnościami na rynku pracy (np. osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie, długotrwale bezrobotne) pracodawca przyczynia się do włączenia tych osób w życie społeczno-gospodarcze. Daje im szansę na godne życie i pracę na miarę ich indywidualnych możliwości.

Przedsiębiorstwo społeczne może być prowadzone w różnych formach organizacyjnych - nie ma jednej formy prawnej przedsiębiorstwa społecznego. To raczej zespół cech i wyznaczników, które pozwalają dany podmiot uznać za przedsiębiorstwa społeczne. W Polsce zalicza się do nich: spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non profit, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą. Aktualnie status przedsiębiorstwa społecznego przyznaje Wojewoda na podstawie wniosku podmiotu.

W procesie zatrudniania osób i zarządzania osobami pracującymi w Spółdzielni kierujemy się zasadami inkluzywności i partycypacji, rozumianymi jako włączanie osób pracujących w jak najszerszym zakresie w podejmowanie decyzji i działań, leżących w obszarach ich kompetencji. Dzięki angażującemu sposobowi zarządzania zespołami pracownice i pracownicy mają poczucie sprawczości, decyzyjności i odpowiedzialności. Bliskie są nam zasady turkusowej i demokratycznej organizacji.