Więcej o ekonomii społecznej | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Przedsiębiorstwo społeczne - spółdzielnia Kobierzyn

Przedsiębiorstwo społeczne do rodzaj podmiotu, który łączy w sobie cele ekonomiczne i cele społeczne. Realizując usługi lub wytwarzając produkty opiera się na prawach rynkowych: popytu i podaży, podejmując ryzyko rynkowe. Osiągane zaś zyski nie są dystrybuowane do właścicieli lub udziałowców przedsiębiorstwa społecznego lecz wspierają realizację celu społecznego. Jednym z ważniejszych wyznaczników przedsiębiorstwa społecznego, jest jego charakter integracyjny.

Poprzez zatrudnienie osób z trudnościami na rynku pracy (np. osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie, długotrwale bezrobotne) pracodawca przyczynia się do włączenia tych osób w życie społeczno-gospodarcze. Daje im szanse na godne życie i pracę na miarę ich indywidualnych możliwości.

Przedsiębiorstwo społeczne może być prowadzone w różnych formach organizacyjnych - nie ma jednej formy prawnej przedsiębiorstwa społecznego. To raczej zespół cech i wyznaczników, które pozwalają dany podmiot uznać za przedsiębiorstwa społeczne. W Polsce zalicza się do nich: spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non profit, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą.