Historia – Skąd się wzięliśmy? | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” została założona przez Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej – organizacje pozarządowe, których misją jest kompleksowe wsparcie osób chorujących psychicznie, ich reintegracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz szeroko pojęta destygmatyzacja chorych psychicznie w świadomości społecznej. Głównym inicjatorem utworzenia spółdzielni socjalnej na terenie Szpitala Babińskiego był Stanisław Kracik – dyrektor szpitala i prezes spółki Małopolskie Parki Przemysłowe. Założycielom spółdzielni przyświecała wspólna idea aby stworzyć miejsce, w którym ludzie chorujący psychicznie poczują się potrzebni i niezależni dzięki pracy zawodowej. Aby społeczeństwo zaczęło ich zauważać, akceptować i szanować.

Fakt, że Spółdzielnia „Kobierzyn” powstała tuż obok Szpitala Babińskiego jest dowodem na to, że Kobierzyn nie powinien wzbudzać lęku ani uprzedzeń. Jest to nowoczesna placówka, która oprócz standardowego leczenia psychiatrycznego stara się zaoferować pacjentom inne formy aktywizacji. Obydwa podmioty –Fundacja i Stowarzyszenie wystartowały wspólnie w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w wyniku którego otrzymały dotację na uruchomienie spółdzielni socjalnej (wrzesień 2013). Dotacja ta obejmuje zarówno finansowanie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą spółdzielni.

Na Zgromadzeniu Założycielskim Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn” (październik 2013), Fundacja i Stowarzyszenie jako członkowie założyciele uchwalili statut przedsiębiorstwa oraz wybrali ze swego grona zarząd Spółdzielni, który od tej pory samodzielnie kieruje jej działalnością.