Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca została powołana przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w 2001 roku i uzyskała osobowość prawną w dniu 2 stycznia 2002 roku. Podstawową misją Fundacji jest opieka, pomoc oraz poprawa jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin.

Główne cele organizacji to:

  • Rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna osób chorujących w celu osiągnięcia jak największej samodzielności i współudziału w życiu społecznym, Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji programów i projektów opieki pomocy psychiatrycznej,
  • Szeroko rozumiana pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

  • Działalność ukierunkowaną na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób chorujących psychicznie oraz pomoc w uzyskiwaniu samodzielności i integracji ze społeczeństwem,
  • Szkolenia, treningi oraz aktywizację zawodową osób chorujących psychicznie,
  • Szkolenia w zakresie wsparcia, profesjonalnej opieki i profilaktyki dla osób chorujących psychicznie, ich rodzin oraz profesjonalistów,
  • Działania promujące zajęcia kreatywne oraz twórczość artystyczną osób chorujących psychicznie,
  • Współpracę z instytucjami w kraju i zagranicą, zaangażowanymi we wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych cierpiących na choroby psychiczne oraz ich rodzin. 
  • Fundacja na bieżąco nadzoruje i wspiera funkcjonowanie naszej spółdzielni, odpowiadając na potrzeby i problemy, z którymi wiąże się prowadzenie naszej działalności statutowej.