Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. | Spółdzielnia Socjalna KOBIERZYN

Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe została utworzona w celu inicjowania, wspierania oraz promocji rozwoju gospodarczego Małopolski. Swoje zadania realizuje poprzez lokalizowanie nowych przedsięwzięć gospodarczych w regionie, pozyskiwanie terenów inwestycyjnych, a także zarządzanie i administrowanie terenami i budynkami. Obecnie 100% udziałów w spółce posiada Województwo Małopolskie. W 2012 roku Zarząd Województwa Małopolskiego powierzył spółce zadanie administrowania i rewitalizacji terenu i obiektów Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Zespół szpitalno-parkowy jest objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków i obejmuje teren ok. 50 ha.
Inicjatorem powstania Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn” w 2013 roku był ówczesny Prezes Spółki MPP – Stanisław Kracik, którego celem było połączenie działań w obszarze rehabilitacji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem z powodu choroby psychicznej i realizacji usług porządkowych.
Od początku funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn” Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o. o. jest naszym głównym partnerem biznesowym i Klientem. Spółka jako administrator nieruchomości, zlokalizowanych w Krakowie, przy ulicy Babińskiego 29, w ramach umowy zleca od 2014 roku Spółdzielni następujące usługi:
1. Utrzymanie porządku w budynkach mieszkalnych przy ul. Babińskiego 29
2. Utrzymanie terenów zielonych na osiedlu w Krakowie przy ul. Babińskiego 29
3. Prace porządkowe na osiedlu przy ul. Babińskiego
4. Prace porządkowe na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego Szpitala im. Babińskiego w Krakowie
5. Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni parkowej na rondzie i w alei wjazdowej oraz w południowo-wschodniej części parku kobierzyńskiego
Aktualnie Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe realizuje także działania w obszarach wsparcia małopolskich podmiotów leczniczych w zakresie e-zdrowia, prowadzenia szkoleń dla pracowników medycznych, działań rewitalizacyjnych terenu zabytkowego parku w Krakowie – Kobierzynie.
Spółka MPP we współpracy ze specjalistami z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest w trakcie projektowania Zielonego Ogrodu, gdzie znajdzie się Centrum ochrony bioróżnorodności. Centrum umiejscowione zostanie w części południowej terenu zabytkowego kompleksu szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie- nasłonecznionej stronie południowej działki z sadem owocowym. Obecnie ta część parku nie jest łatwo dostępna ani oznakowana. Realizacja projektu pozwoli na zatrzymanie degradacji cennych przyrodniczo terenów oraz odzyskanie gatunków zagrożonych wyginięciem w środowisku przyrodniczych i ochronę roślin.
Planowany Zielony Ogród, uprawiany pod okiem ogrodników będzie miejscem edukacji i promocji rehabilitacji roślin oraz rehabilitacji psychicznej ludzi. Centrum ochrony bioróżnorodności będzie miejscem ogólnodostępnym. Jako Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” zostaliśmy zaproszeni przez Panią Prezes Monikę Michalską-Mazgaj do współudziału w realizacji tego przedsięwzięcia.
Dzięki rozwijającej się współpracy między partnerskimi podmiotami Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” może w dalszym ciągu realizować swoje cele statutowe, polegające na reintegracji społeczno-zawodowej byłych pacjentek i pacjentów Szpitala oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem. Tworzenie włączających i bezpiecznych miejsc pracy, przy realizacji usług sprzyjających bioróżnorodności, jest elementem strategii zrównoważonego rozwoju, prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Kobierzyn”.